Nabídka služeb

Kontakt

Miroslav Rutrich

Poděbrady, Čechova 125
tel. 728 130 424
e-mail: miroslav44@seznam.cz

Pobočky
- Poděbrady
- Kladno
- pro Brno a Jihomoravský kraj

IČ: 711 42 568
Jsem plátce DPH

Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP pro práci na staveništi (dále jen „koordinátor“)

Koordinátor BOZP na staveništi je :

 • fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby (investorem) k provádění stanovených činností pří prípravě a realizaci stavby.
 • technický dozor zadavatele stavby (investora) pro oblast BOZP.

Fáze tvorby projektu stavby :

 • Dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek BOZP, je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora a smluvně zavázat projektanta stavby ke spolupráci s koordinátorem.
 • Spolupráci projetanta s koordinátorem určuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která udává, že Plán BOZP pro práci na stavenšti musí být součástí projektové dokumentace stavby (část „E“), určené k získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, pokud si to stavba svými parametry vyžaduje (zvýšené riziko dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,1) nebo stavba svým rozsahem splňuje podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.2)).

1) Jedná se o :

 • práce ve výšce nad 10 m
 • práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílců
 • práce s vysoce toxickými chemickými látkami
 • práce se zdroji ionizjícího záření
 • práce nad vodou nebo její těsné blízkosti
 • práce v ochranných pásmech energetických vedení
 • studnařské práce
 • práce ve výkopu o hlobce > než 5 m
 • práce potapěčské
 • práce ve zvýšeném tlaku vzduch
 • práce s výbušninami

2) Při výstavbě objektu budou překročeny tyto limity :

 • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat součáasně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den
 • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu

Fáze přípravy stavby :

 • Koordinátor v návaznosti na tvorbu plánů projektanta vypracuje Plán BOZP v jeho písemné a grafické podobě3).
 • Koordinátor poskytuje odborné konzultace a dává doporučení v oblastech BOZP a požární ochrany směřující k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracoviště, schvaluje, určuje a kontroluje technologické nebo pracovní postupy.
 • Koordinátor vypracuje přehled pracovních rizik, která se vhledem k vykonávaným pracovním činnostem na staveništi mohou vyskytnout a mohou představovat pro osoby zvýšené ohrožení života nebo poškození zdraví.
 • Informuje projektanta stavby a zhotovitele o všech známých bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vyplývají z charakteru stavby a pracovních činností se stavbou souvisejících.
 • Součástí Plánu BOZP je i přehled platných právních předpisů týkajících se stavby.
 • Koordinátor spolupracuje při výběru zhotovitel stavby (odborné posouzení stavu a úrovně BOZP a PO zhotovitelů, jejich technologických pracovních postupů atd.)
 • Koordinátor zajišťuje ohlášení zahájení stavby (stavebních prací) na staveništi ve stanoveném termínu příslušnému oblastnímu inspektorátu práce).

3) S tímto Plánem po jeho schválení odpovědným zástupcem zadavatele prokazateleně seznámí zhotovitele stavby, předá mu jeho koopii a zaváže ho k plnění a respektování Plánu.

Fáze realizace stavby :

 • Kordinátor aktualizuje Plán BOZP na staveništi, provádí kontroly jeho dodržování, organizuje kontrolní dny atd.
 • Koordinuje vzájemnou spolupráci zhotovitelů při přijímání příslušných opatření k zajištění BOZP na staveništi.
 • Dohlíží na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a činnosti.
 • Kontroluje stav oplocení staveniště a staveniště samotné, zpečnostních značení, komunikace, stav používané techniky, strojů a zařízení.
 • Informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních, zdravotních a požárních rizicích, která vznikají na staveništi během průběhu jednotlivých prací.
 • Viz další činnosti směřující k zajištění BOZP v rámci platné legislativy, zajištění zájmů a ochrany zadavatele stavby.

Definice uvedených pojmů :

Bezpečnost práce – ochrana života a zdraví osob, životního prostředí a majetku před negativními účinky pracovních procesů a všech ostatních činností, které s pracovními procesy přímo nesouvisí, ale ve svém důsledku mohou toto ohrožení způsobit.

BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) se definuje jako souhrn technických a organizačních opatření stanovených platnou legislativou a zaměstnavatelem, která mají za cíl předcházet ohrožení zdraví a života osob v pracovním procesu.

Povinnosti zadavatele stavby (investora) :

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora BOZP pro práci na staveništi a smluvně zavázat všechny dotčené zhotovitele stavby ke spolupráci s ním, respektování jeho podnětů, návrhů a odstraňování jím zjištěných závad a nedostatků.