Nabídka služeb

Kontakt

Pobočka pro Prahu a Středočeský kraj

Poděbrady, Čechova 125, 352 01
Miroslav Rutrich
Ing. Vlastimil Smíšek
tel. 728 130 424
e-mail: miroslav44@seznam.cz


Pobočka pro Brno a Jihomoravský kraj

Pasohlávky 24, 691 22
Ing. Božetěch Zdražil
Ing. Martina Dlouhá
tel. 721 208 666
e-mail: b.zdrazil@seznam.cz

IČ: 711 42 568
Jsem plátce DPH

Platná legislativa pro staveniště

Druh předpisu Číslo předpisu Platnost předpisu od Název předpisu (dále pak v jejich platných znění)
Staveniště - stavba
Zákon 89/2012 01.01.2014 Občanský zákoník, v platném znění
Zákon 133/1985 17.12.1985 o požární ochraně, v platném znění
Zákon 174/1968 20.12.1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Zákon 183/2006 14.3.2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon 251/2005 3.5.2005 o inspekci práce
Zákon 254/2001 28.6.2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Zákon 258/2000 14.6.2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon 262/2006 21.4.2006 Zákoník práce v platném znění
Zákon 309/2006

ve znění

88/2016

23. 5.2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Zákon 361/2000 ve znění zák. č. 268/2015 Sb. 14.9.2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
Zákon 379/2005 19.8.2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
Zákon 500/2004 24.6.2004 Správní řád, v platném znění
vyhláška 526/2006 kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
Vyhláška 18/1979 22.1.1979 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhláška 19/1979 22.1.1979 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhláška 20/1979 22.1.1979 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnost
Vyhláška 21/1979 22.1.1979 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhláška 50/1978 19.5.1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Vyhláška 77/1965 28.6.1965 o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
Vyhláška 85/1978 01.01.1979 Českého úřadu bezpečnosti práce

o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Vyhláška 87/2000 31.3.2000 kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
Vyhláška 125/1993 5.4.1993 kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
Vyhláška 137/2004 17.3.2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
Vyhláška 246/2001 29.6.2001 Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Vyhláška 288/2003 25.8.2003 kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní
Vyhláška 369/2001 10.10.2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
vyhláška 398/2009 18.11.2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
vyhláška 77/1965 28.06.1965 o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
Vyhláška 394/2006 24.7.2006 kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
Vyhláška 432/2003

ve znění

181/2015

4.12.2003 kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
Vyhláška 499/2996 10.11.2006 o dokumentaci staveb, v platném znění
Vyhláška 268/2009 12.8.2009 o technických požadavcích na stavby, platném znění ( vyhl. č. 20/2012 Sb.)
Nařízení vlády 375/2017 28.11.2017 kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
Nařízení vlády 21/2003 Zrušeno nařízení vlády č. 63/2018 Sb.,
Nařízení vlády 101/2005 26.1.2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády 148/2006 15.3.2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Nařízení vlády 361/2007 12.12.2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády 362/2005 17.8.2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nařízení vlády 378/2001 17.10.2001 kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády 201/2010 01.01.2015 kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
Nařízení vlády 495/2001 14.11.2001 kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskyto-vání osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Nařízení vlády 591/2006 12.12.2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Nařízení vlády 163/2002 22.04.2002 kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
Nařízení vlády 592/2006 12.12.2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilost
Směrnice Rady 92/57 EHS 24.6.1992 O minimálních požadavcích na bezpečnost zdraví na mobilních nebo dočasných staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1. směrnice 89/391/EHS
Stavební a udržovací práce – lešení a pomocné konstrukce pro práce ve výškách, prostředky osobního zajištění při provádění prací ve výškách
ČSN 332000-7-704-ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech zařízení na staveništích a demolicích
ČSN EN 12453 Vrata – Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12604 Vrata - Mechanické vlastnosti – Požadavky a zkušební metody
ČSN 74 6930 Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení
ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah – Stanovení součinitele smykového tření
ČSN 74 4505 Podlahy- Společná ustanovení
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí
ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN P 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory
ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy
ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky
ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
ČSN 34 1090-ed. 2Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení
ČSN 332000-7-704-ed. 3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech zařízení na staveništích a demolicích
5.21.c - Stavební a udržovací práce – lešení a pomocné konstrukce pro práce ve výškách, prostředky osobního zajištění při provádění prací ve výškách
ČSN EN 1004 Pojízdná pracovní dílcová lešení – Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost
ČSN EN 1298 Pojízdná pracovní lešení – Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání
ČSN EN 12812 Podpěrná lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh
ČSN EN 74-1 Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení – Část 1: Spojky trubek – Požadavky a zkušební postupy
ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení
ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN 73 8107 Trubková lešení
ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení
ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu
ČSN EN 358 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky – Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky
ČSN EN 812 Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou
ČSN EN 397+A1 Průmyslové ochranné přilby
ČSN EN 131-2 Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry
ČSN EN 1263-2 Dočasné stavební konstrukce – Záchytné sítě – Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí
ČSN EN 1263-1 Dočasné stavební konstrukce – Záchytné sítě – Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy
Stavební stroje a zařízení bezpečnostní požadavky a zkoušky
ČSN 33 1500 Z1-4 Revize el. zařízení
ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
ČSN 27 2435 Jeřábové dráhy dočasné
ČSN ISO 9927-1 Jeřáby – Inspekce – Část 1: Obecně
ČSN EN 12159 Stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu se svisle vedenými klecemi
ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně
ČSN EN 12158-1+A1 Nákladní stavební výtahy – Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami
ČSN EN 12158-2+A1 Nákladní stavební výtahy – Část 2: Nakloněné výtahy s nepřístupnými nosnými zařízeními
ČSN EN 1808 Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny – Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce – Prohlídky a zkoušky
ČSN EN 280+A1 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce – Bezpečnost – Přezkoušení a zkoušky
ČSN EN 1495+A2 Zdvihací plošiny – Stožárové šplhací pracovní plošiny
ČSN ISO 9244 Stroje pro zemní práce – Bezpečnostní štítky pro stroje – Všeobecné zásady