Nabídka služeb

Kontakt

Miroslav Rutrich
V Aleji 1353
29001 Poděbrady

IČ: 71142568
Jsem plátce DPH
tel.: 728 130 424
miroslav44@seznam.cz

Platná legislativa pro staveniště

Druh předpisu Číslo předpisu Platnost předpisu od Název předpisu
Zákon 40/1964 26.2.1964 Občanský zákoník, v platném znění
Zákon 133/1985 17.12.1985 o požární ochraně, v platném znění
Zákon 174/1968 20.12.1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Zákon 183/2006 14.3.2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 350/2012 Sb.
Zákon 200/1990 17.5.1990 o přestupcích, v platném znění (ve znění zákona č. 495/2012 Sb.)
Zákon 251/2005 3.5.2005 o inspekci práce
Zákon 254/2001 28.6.2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Zákon 258/2000 14.6.2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon 262/2006 21.4.2006 Zákoník práce, v platném znění
Zákon 309/2006 23.5. 2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Zákon 361/2000 14.9.2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
Zákon 379/2005 19.8.2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
Zákon 500/2004 24.6.2004 Správní řád, v platném znění
Zákon 513/1991 5.11.1991 Obchodní zákoník, v platném znění
Zákon 151/2000 16.5.2000 Zákon o telekomunikacích
Zákon 458/2000 1.1.2001 Energetický zákon (ve znění zák. č. 211/2011 Sb.)
Zákon 373/2011 O specifických zdravotních službách
Vyhláška 18/1979 22.1.1979 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhláška 19/1979 22.1.1979 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhláška 20/1979 22.1.1979 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnost
Vyhláška 21/1979 22.1.1979 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhláška 30/2001 10.1.2001 kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
Vyhláška 50/1978 19.5.1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Vyhláška 77/1965 28.6.1965 o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
Vyhláška 85/1978 Českého úřadu bezpečnosti práce
o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Vyhláška 87/2000 31.3.2000 kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
Vyhláška 125/1993 5.4.1993 kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
Vyhláška 137/2004 17.3.2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
Vyhláška 246/2001 29.6.2001 Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Vyhláška 288/2003 25.8.2003 kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní
Vyhláška 369/2001 10.10.2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Vyhláška 394/2006 24.7.2006 kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
Vyhláška 432/2003 4.12.2003 kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
Vyhláška 499/2996 10.11.2006 o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. : 62/2013 Sb.
Vyhláška 268/2009 12.8.2009 o technických požadavcích na stavby, platném znění ( vyhl. č. 20/2012 Sb.)
Nařízení v. 1.11.2002 14.11.2001 kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
Nařízení v. 21/2003 9.12.2002 kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
Nařízení v. 101/2005 26.1.2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení v. 148/2006 15.3.2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Nařízení v. 361/2007 12.12.2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Nařízení v. 362/2005 17.8.2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (viz Směrnice Rady 2009/104/ES)
Nařízení v. 378/2001 17.10.2001 kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení v. 201/2010 1.1.2010 kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
Nařízení v. 495/2001 14.11.2001 kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskyto-vání osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Nařízení v. 591/2006 12.12.2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Nařízení v. 592/2006 12.12.2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilost
Směrnice Rady 92/57 EHS 24.6.1992 O minimálních požadavcích na bezpečnost zdraví na mobilních nebo dočasných staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1. směrnice 89/391/EHS
Směrnice Rady 89/391/EHS Směrnice je hlavní evropskou směrnicí, kterou dále v ČR přejímají především zákoník práce č. 262/2006 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb. o požadavcích na BOZP v pracovněprávních a mimo pracovněprávních vztazích.
Na směrnici 89/391/EHS dále navazují další evropské směrnice, ze kterých jsou pro oblast bezpečnosti práce ve výškách důležité 89/686/EHS, 89/656/EHS a 2009/104/ES.
Směrnice Rady 89/656/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci.
V ČR tuto směrnici přejímá nařízení vlády 495/2001 Sb.
Směrnice Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků (v ČR tuto směrnici přejímá nařízení vlády č. 21/2003 Sb.) stanovuje požadavky na výrobu OOP, jejich certifikaci, kontroly a zkoušení, uvádění na trh, apod.
ČSN EN 12464 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů
ČSN 73 4301 Obytné budovy
ČSN IEC 1882 Studie nebezpečí a provozuschopnosti – Pokyn k použití.
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí
ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí + související normy
ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí
ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce – Provádění
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí
ČSN 332000-7-704 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích
ČSN 341090 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení
ČSN EN/IEC 17050-1 Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě, část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem
ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 1: Vnější omítky
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení
ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení
ČSN EN 131-1 Žebříky – část 1: Termíny, typy, funkční rozměry
ČSN 738107 Trubková lešení
ČSN 73 8101 Lešení – Společná ustanovení. + související normy
ČSN EN 397 Průmyslové ochranné přilby
ČSN EN 812 Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou
ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení
ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy.
ČSN EN 1801+A1 Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny – Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce – Zkoušky
ČSN EN 12158-1+A1 Nákladní stavební výtahy – Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami
ČSN EN 12159+A1 Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle vedenými klecemi
ČSN EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí – Základní ustanovení
ČSN EN 133 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Rozdělení
ČSN EN 511 Ochranné rukavice proti chladu
ČSN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
ČSN EN 407 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům
ČSN EN 340 Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky
ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN 3864 (018010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (11.95)
ČSN 050610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem
ČSN 050631 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým plamenem
ČSN 270143 Zdvihací zařízení
ON 733300 Provádění střech
Autor nevylučuje možnou existenci dalších příslušných platných právních předpisů a ČSN vztahujících se k zajištění BOZP a PO při realizaci staveb !